XÉT RẰNG CÔNG TY TNHH KEX EXPRESS (VIỆT NAM) (sau đây gọi tắt là “KEXVN”), là một trong những công ty liên kết thuộc mạng lưới logistics của SF International và có quyền cung cấp dịch vụ logistics của SF International cho khách hàng trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. DO VẬY, NAY, khi sử dụng dịch vụ logistics của SF International, bạn, với tư cách là “Bên gửi hàng”, đồng ý và ký kết các Điều khoản và Điều kiện này với KEXVN thay mặt cho bạn và thay mặt cho bên nhận Lô hàng (“Bên nhận hàng”) và bất kỳ ai khác có có lợi ích trong Lô hàng.


1. Định nghĩa

1.1 " KEXVN ", “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến CÔNG TY TNHH KEX EXPRESS (VIỆT NAM), các công ty con, chi nhánh, công ty liên kết, đại lý và nhà thầu độc lập của KEXVN, những người đã chấp nhận Lô hàng của bạn.

1.2 “Công ước Montreal” có nghĩa là Công ước thống nhất quy tắc vận chuyển hàng không quốc tế được ký tại Montreal vào ngày 28 tháng 5 năm 1999, được sửa đổi tùy từng thời điểm.

1.3 "Dữ liệu cá nhân" có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến một cá nhân, có thể và thiết thực để xác định danh tính của cá nhân đó từ dữ liệu nói trên, ở dạng có thể truy cập hoặc xử lý dữ liệu.

1.4 "Lô hàng" có nghĩa là tất cả các kiện hàng được giao cho chúng tôi và được chúng tôi chấp nhận trên vận đơn.

1.5 “T&C” đề cập đến các điều khoản và điều kiện này và các điều khoản và điều kiện này có thể được KEXVN thay đổi tùy từng thời điểm theo toàn quyền quyết định của KEXVN mà không cần thông báo trước. Để tránh nhầm lẫn, mọi thay đổi như vậy sẽ có hiệu lực và ràng buộc đối với Bên gửi hàng khi được công bố trên website chính thức (https://www.sf-international.com/vn/vi/use_clause/Terms_and_Condition_of_Waybill.html).

1.6 “Công ước Warsaw” có nghĩa là Công ước thống nhất quy tắc liên quan đến vận chuyển hàng không quốc tế được ký tại Warsaw vào ngày 12 tháng 10 năm 1929 và được sửa đổi bởi Nghị định thư La Hay ký ngày 28 tháng 9 năm 1955 và dược sửa đổi tùy từng thời điểm.

1.7 “Vận đơn” sẽ bao gồm bất kỳ mã xác định Lô hàng hoặc tài liệu do hệ thống tự động của KEXVN hoặc Bên gửi hàng tạo ra như nhãn mác, hóa đơn hải quan hoặc chứng từ cụ thể về điểm đến, mã vạch hoặc vận đơn cũng như các phiên bản điện tử của các tài liệu trên.


2. Chính sách bảo mật dữ liệu

KEXVN cam kết bảo mật Dữ liệu cá nhân do Bên gửi hàng cung cấp. Liên quan đến việc thu thập, sử dụng, xử lý, lưu giữ, tiết lộ, chuyển, bảo mật và truy cập Dữ liệu cá nhân, KEXVN sẽ tuân thủ luật và quy định hiện hành cũng như tuân thủ các quy tắc thực hành có liên quan do KEXVN ban hành. Bên gửi hàng theo đây đảm bảo rằng Bên gửi hàng đã thu thập Dữ liệu cá nhân đó một cách hợp pháp và đã được Bên nhận hàng đồng ý cung cấp Dữ liệu cá nhân đó cho KEXVN. Vui lòng tham khảo Tuyên bố chính sách bảo mật dữ liệu được công bố trên website chính thức (https://www.sf-international.com/vn/vi/Privacy_Policy/index.html).


3. Trách nhiệm của KEXVN

3.1 Trách nhiệm của KEXVN đối với bất kỳ Lô hàng nào, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm đối với tổn thất, thiệt hại (dù là toàn bộ hay một phần), chỉ giới hạn ở tổn thất trực tiếp và ở các giới hạn được quy định tại Điều 3 này. Tất cả các loại tổn thất hoặc thiệt hại khác được loại trừ (bao gồm nhưng không giới hạn tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp, việc sử dụng thực tế, cơ hội kinh doanh, mất thu nhập, mất lợi nhuận, mất tiền lãi và mất hoạt động kinh doanh trong tương lai), cho dù tổn thất hoặc thiệt hại đó là tổn thất, thiệt hại đặc biệt hay gián tiếp, và ngay cả khi KEXVN đã lưu ý về các rủi ro xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại đó trước hoặc sau khi chấp nhận Lô hàng.

3.2 Trách nhiệm của KEXVN đối với bất kỳ Lô hàng nào sẽ được giới hạn trong các quy định sau:

3.2.1. Nếu việc vận chuyển Lô hàng kết hợp vận chuyển bằng đường hàng không và có điểm đến cuối cùng hoặc điểm dừng ở một quốc gia không phải là quốc gia khởi hành, không ảnh hưởng đến Điều 10 và Điều 13, Công ước Warsaw hoặc Công ước Montreal, tùy theo điều khoản nào được áp dụng bắt buộc, sẽ được áp dụng. Trong trường hợp các Công ước đó không thể áp dụng, trách nhiệm của KEXVN được giới hạn ở Giá trị khai báo nhưng trong mọi trường hợp sẽ không vượt quá mức thấp hơn là 100 USD hoặc 20 USD/kg hoặc 9,07 USD/lb. Nếu việc vận chuyển Lô hàng kết hợp vận chuyển bằng đường hàng không, đường bộ hoặc phương thức vận tải khác, thì tổn thất hoặc thiệt hại được giả định đã xảy ra trong quá trình vận chuyển bằng đường hàng không trừ khi được chứng minh khác đi; hoặc Trường hợp Lô hàng chỉ được vận chuyển bằng đường bộ, trách nhiệm của KEXVN sẽ tuân theo Công ước về Vận chuyển Hàng hóa Quốc tế bằng Đường bộ (CMR), hoặc trong trường hợp không thể áp dụng CMR, trách nhiệm của KEXVN chỉ giới hạn ở Giá trị khai báo nhưng sẽ không trường hợp vượt quá mức thấp hơn giữa 100 USD hoặc 10 USD/kg hoặc 4,54 USD/lb (không áp dụng tại Mỹ). Các giới hạn đó cũng sẽ áp dụng cho vận tải đường bộ trong nước trong trường hợp không có bất kỳ giới hạn trách nhiệm bắt buộc hoặc thấp hơn trong luật vận tải quốc gia hiện hành.

3.2.2 Khiếu nại được giới hạn ở một khiếu nại cho mỗi Lô hàng, việc giải quyết khiếu nại đó sẽ đầy đủ và cuối cùng đối với mọi tổn thất hoặc thiệt hại liên quan đến khiếu nại đó. NẾU BÊN GỬI HÀNG THẤY CÁC GIỚI HẠN NÀY LÀ KHÔNG ĐỦ, BÊN GỬI HÀNG CÓ THỂ MUA SPP HOẶC TỰ SẮP XẾP BẢO HIỂM.

3.2.3 Trừ khi trái với luật hiện hành, tất cả các khiếu nại liên quan đến thiệt hại hoặc thiếu hụt lô hàng (rõ ràng hoặc tiềm ẩn) phải được gửi cho KEXVN bằng văn bản trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi giao lô hàng và trong trường hợp gián đoạn tuyến đường, các khiếu nại đó phải được gửi bằng văn bản cho KEXVN trong vòng 30 ngày kể từ ngày KEXVN chấp nhận Lô hàng; nếu không, KEXVN sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. KEXVN không có nghĩa vụ phải giải quyết bất kỳ khiếu nại nào cho đến khi tất cả các chi phí vận chuyển Lô hàng được thanh toán. Phí vận chuyển Lô hàng sẽ không được bù trừ với số tiền khiếu nại. Việc Bên nhận hàng nhận Lô hàng mà không có thông báo bằng văn bản về thiệt hại trên biên bản giao nhận là bằng chứng rõ ràng rằng Lô hàng đã được giao trong tình trạng tốt. Là một điều kiện để KEXVN xem xét bất kỳ khiếu nại nào về tổn thất hoặc thiệt hại, Bên nhận hàng phải cung cấp thành phần, vận liệu vận chuyển ban đầu và vật liệu đóng gói để KEXVN kiểm tra.

3.2.4 Mọi đánh giá về mức độ thiệt hại hoặc thiếu hụt trong Lô hàng sẽ do KEXVN toàn quyền quyết định.


4. Lô hàng không được chấp nhận

Bên gửi hàng đồng ý rằng Lô hàng của Bên gửi hàng được coi là không được chấp nhận nếu:

4.1 lô hàng được Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, Hiệp định Châu Âu liên quan đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm quốc tế bằng đường bộ (ADR), cơ quan chính phủ hiện hành hoặc tổ chức có liên quan khác phân loại là vật liệu nguy hại, hàng hóa nguy hiểm, các mặt hàng bị cấm hoặc bị hạn chế;

4.2 không khai báo hải quan khi được yêu cầu theo quy định hải quan hiện hành;

4.3 hàng hóa được phân loại là hàng hóa nguy hiểm hoặc KEXVN tin rằng hàng hóa đó không thể được vận chuyển an toàn hoặc hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn động vật và các bộ phận động vật, tiền tệ, chứng khoán vô danh, phiếu khoán chuyển nhượng, hàng giả, kim loại và đá quý, súng và các bộ phận của súng, đạn dược, hài cốt người, sản phẩm khiêu dâm, kích động, chất gây nghiện/thuốc bất hợp pháp, sản phẩm vi phạm; hoặc

4.4 Địa chỉ của Bên nhận hàng không chính xác, không đầy đủ hoặc không được đánh dấu phù hợp hoặc bao bì của Lô hàng bị lỗi hoặc không đủ để vận chuyển an toàn với sự chăm sóc thông thường và hợp lý. KEXVN có toàn quyền xử lý Lô hàng khi thấy phù hợp, bao gồm tiêu hủy Lô hàng không được chấp nhận theo quy định tại điều khoản này.


5. Quyền kiểm tra

Vào bất kỳ thời điểm nào, KEXVN có thể mở và kiểm tra Lô hàng mà không cần thông báo vì lý do an toàn, an ninh, hải quan hoặc các lý do quản lý khác. Nếu Bên gửi hàng được người khác ủy thác gửi Lô hàng, Bên gửi hàng cũng được yêu cầu cung cấp bằng chứng nhận dạng của bên gửi hàng thực tế. KEXVN sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc chậm trễ nào gây ra cho Lô hàng do việc kiểm tra đó.


6. Bảo đảm và bồi thường của Bên gửi hàng

Bên gửi hàng sẽ bồi thường và không gây tổn hại cho KEXVN đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào liên quan đến hoặc do Bên gửi hàng không tuân thủ luật hoặc quy định hiện hành và do Bên gửi hàng vi phạm các bảo đảm và cam đoan sau đây, và KEXVN có quyền từ chối các đơn hàng vận chuyển của Bên gửi hàng trong tương lai, bất kể KEXVN có chấp nhận, kiểm tra, giám định hay từ chối Lô hàng hay không:

6.1 tất cả thông tin do Bên gửi hàng hoặc (các) đại diện của Bên gửi hàng cung cấp là rõ ràng, đầy đủ và chính xác;

6.2 nếu Bên gửi hàng ủy quyền cho người khác điền thông tin thay mình, thông tin đã điền sẽ được Bên gửi xác nhận trực tiếp và Bên gửi sẽ chịu rủi ro phát sinh từ hành vi của người được ủy quyền;

6.3 Lô hàng được chuẩn bị an toàn và đóng gói đầy đủ để đảm bảo vận chuyển an toàn với sự chăm socs thông thường và hợp lý và được bảo vệ khỏi sự can thiệp trái phép trong quá trình chuẩn bị, lưu trữ và vận chuyển đến KEXVN;

6.4 nếu Bên gửi ủy quyền cho người khác đóng gói Lô hàng thay cho mình, Bên gửi phải đảm bảo rằng Lô hàng được đóng gói an toàn và đầy đủ để đảm bảo vận chuyển an toàn với sự chăm sóc thông thường và hợp lý, Bên gửi hàng đảm bảo rằng KEXVN được bảo vệ khỏi sự can thiệp trái phép trong quá trình chuẩn bị lô hàng, lưu trữ và vận chuyển, và rằng Bên gửi sẽ chịu rủi ro phát sinh từ hành vi của người được ủy quyền;

6.5 Lô hàng được mô tả đúng và dán nhãn chính xác;

6.6 Lô hàng có nghĩa vụ tuân thủ tất cả các luật hải quan, luật nhập khẩu, luật xuất khẩu, luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cũng như tuân thủ các luật và quy định khác của quốc gia xuất xứ, quốc gia điểm đến và quốc gia quá cảnh;

6.7 Bên gửi hàng đã nhận được tất cả các sự chấp thuận cần thiết liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Bên nhận hàng được cung cấp và tiết lộ cho KEXVN;

6.8 trừ khi có quy định khác, Bên gửi hàng phải cung cấp các chứng từ thông quan chính xác và/hoặc nộp thuế và cung cấp biên lai nộp thuế một cách kịp thời;

6.9 Lô hàng không được chứa các tài liệu chính thức do cơ quan chính phủ ban hành, động vật hoang dã được nhà nước bảo vệ, động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng và các sản phẩm của chúng, hàng giả, hàng nhái và các mặt hàng vi phạm cũng như các mặt hàng khác bị luật và quy định cấm hoặc hạn chế; và Lô hàng không gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, an ninh công cộng và các quyền hợp pháp của công dân, pháp nhân và các tổ chức khác thông qua các kênh phân phối;

6.10 vận đơn đã được Bên gửi hàng hoặc đại diện được ủy quyền của Bên gửi hàng đồng ý và xác nhận thay mặt cho Bên gửi hàng và thay mặt Bên nhận hàng và bất kỳ người nào khác có quyền lợi đối với Lô hàng và các Điều khoản & Điều kiện này cấu thành các nghĩa vụ ràng buộc và có thể thi hành đối với Bên gửi hàng và các đại diện của Bên gửi hàng;

6.11 bất kể KEXVN chấp nhận hay từ chối Lô hàng, điều đó sẽ không cấu thành sự từ bỏ các Bảo đảm và Bồi thường của Bên gửi hàng theo Điều 6 này và cũng không cấu thành sự từ bỏ giới hạn trách nhiệm của KEXVN theo Khoản 3 của Hợp đồng này;

6.12 Bên gửi hàng không được gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, an ninh công cộng hoặc các quyền hợp pháp của công dân, pháp nhân hoặc tổ chức khác; và

6.13 tất cả các cam đoan và thông tin liên quan đến Lô hàng (bao gồm mã HTS) và thông tin thông quan do Bên gửi cung cấp là đúng, chính xác và đầy đủ. KEXVN không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ tài liệu nào có liên quan.


7. Giá trị khai báo

7.1 Bên gửi hàng đồng ý rằng giá trị khai báo trên vận đơn này tương đương với giá trị bằng tiền thực tế của Lô hàng (“Giá trị khai báo”). Giá trị khai báo của Lô hàng phải được chứng minh bằng hóa đơn hoặc biên lai thương mại gốc, hợp lệ và xác thực mà KEXVN có toàn quyền quyết định chấp nhận, kiểm tra và xác minh Giá trị khái báo đó, đáp ứng yêu cầu của KEXVN hoặc từ chối Giá trị khai báo mà không đưa ra bất kỳ lý do nào. Đối với lô hàng có Trị giá khai báo vượt quá giới hạn trị giá khai báo được công bố trên website chính thức (https://www.sf-international.com/vn/vi/index.html), Bên gửi hàng đồng ý rằng KEXVN có quyền áp đặt thêm phí theo tiêu chuẩn tính phí của KEXVN.

7.2 Để tránh nhầm lẫn, bất kể việc KEXVN chấp nhận hay từ chối Lô hàng có Giá trị khai báo được ghi rõ trên vận đơn, điều đó sẽ không cấu thành sự từ bỏ các Bảo đảm và Bồi thường của Bên gửi hàng theo Điều 6 của Hợp đồng này và cũng không cấu thành sự từ bỏ các giới hạn trách nhiệm của KEXVN theo Điều 3 của Hợp đồng này. Trừ khi Lô hàng mua Dịch vụ Bảo vệ Lô hàng bổ sung, toàn bộ trách nhiệm của KEXVN sẽ được giới hạn ở Điều 3 của Hợp đồng này.


8. Vận chuyển và lộ trình

Bên gửi hàng thừa nhận và đồng ý với tất cả lộ trình và chuyển hướng, bao gồm khả năng Lô hàng có thể được vận chuyển qua các điểm dừng trung gian.


9. Thông quan

9.1 Nếu Bên gửi hàng chỉ định KEXVN làm đại lý chỉ với mục đích thông quan và đưa Lô hàng qua hải quan, KEXVN có thể tự hoàn thành hoặc ủy quyền cho bên thứ ba hoặc chuyển Lô hàng đến bên môi giới nhập khẩu của Bên nhận hangf hoặc địa chỉ khác theo yêu cầu của bất kỳ người nào mà theo ý kiến hợp lý của mình, KEXVN tin tưởng để được ủy quyền thực hiện thủ tục thông quan và/hoặc nhập cảnh.

9.2 Trong phạm vi mà KEXVN có thể sẵn sàng hỗ trợ Bên gửi hàng hoàn thành thủ tục hải quan và các thủ tục cần thiết khác, sự hỗ trợ đó sẽ do Bên gửi hàng tự chịu rủi ro và chi phí (bao gồm thanh toán thuế hải quan, thuế GTGT và các khoản phí khác phát sinh từ thủ tục đó cho cơ quan hải quan địa phương thay mặt Bên gửi hàng). Nếu cơ quan hải quan yêu cầu tài liệu bổ sung nhằm mục đích xác nhận tờ khai xuất/nhập khẩu, Bên gửi hàng có trách nhiệm cung cấp các tài liệu được yêu cầu và chi trả chi phí.

9.3 Trường hợp cơ quan hải quan yêu cầu chứng từ thông quan, nộp thuế, hướng dẫn xếp xử lý hàng hóa nhưng Bên gửi hàng hoặc Người nhận hàng chậm trễ, không thực hiện hoặc từ chối thực hiện, dẫn đến bị lưu hàng tại cơ quan hải quan, tại kho của KEXVN hoặc kho của bất kỳ bên thứ ba nào, Bên gửi hàng phải chịu trách nhiệm về mọi rủi ro, chi phí, tổn thất và thiệt hại phát sinh từ đó. Trừ khi luật pháp địa phương của quốc gia nơi Lô Hàng bị lưu giữ có quy định khác, trong thời hạn 30 ngày theo lịch kể từ ngày KEXVN gửi thông báo bằng văn bản, Bên gửi hàng không đưa ra bất kỳ giải pháp xử lý nào hoặc đề xuất một giải pháp không thực tế một cách khách quan để thực hiện, Bên gửi hàng sẽ được coi là từ bỏ Lô hàng và KEXVN sẽ có quyền xử lý Lô hàng khi thấy phù hợp, bao gồm tiêu hủy Lô hàng bị giữ hoặc lưu giữ tại cơ quan hải quan, tại kho của KEXVN hoặc tại bất kỳ kho hàng nào của bên thứ ba.

9.4 KEXVN có quyền thu từ Bên gửi hàng đối với bất kỳ tổn thất và thiệt hại hoặc khoản tiền phạt nào theo yêu cầu của cơ quan nhà nước và thu các chi phí hoặc phí khác phát sinh từ và do Bên gửi hàng không thực hiện các nghĩa vụ theo các Điều khoản và Điều kiện này (bao gồm nhưng không giới hạn phí lưu kho, phí kiểm đếm, phí kiểm tra, phí tiêu hủy, phí hủy bỏ, vv).

9.5 Nếu Bên gửi hàng có yêu cầu rõ ràng về việc tự ủy quyền cho bên thứ ba cung cấp dịch vụ thông quan, KEXVN sẽ chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển và mọi rủi ro hoặc tranh chấp liên quan đến việc thông quan sẽ được giải quyết bởi và giữa Bên gửi hàng và bên thứ ba nói trên.

9.6 Bên gửi hàng hiểu và theo đây đồng ý rằng không phải cơ quan hải quan hoặc cơ quan chính phủ nào ở mỗi quốc gia xuất khẩu hoặc quốc gia nhập khẩu cũng sẽ cấp biên lai thuế hoặc biên lai lệ phí cho mỗi Lô hàng. KEXVN sẽ nỗ lực hợp lý để cung cấp cho Bên gửi hàng biên nhận hoặc thông tin đó nếu có thể (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình thức nào sau đây: a) thông báo hoặc giấy chứng nhận do cơ quan hải quan hoặc chính quyền địa phương cấp; b) ảnh chụp màn hình biên lai đó của cơ quan hải quan hoặc chính phủ; c) chứng từ thanh toán hoặc hóa đơn các loại thuế, phí hoặc lệ phí do đại lý thông quan tại địa phương hoặc nhà cung cấp dịch vụ logistics của KEXVN phát hành hoặc ảnh chụp màn hình hệ thống của các chứng từ đó; d) bảng kê tổng chi phí của các lô hàng rời liên quan đến Lô hàng của Bên gửi hàng; e) Hóa đơn thuế, phí hoặc lệ phí do KEXVN phát hành, vv). Bên gửi hàng không được phản đối bất kỳ hình thức nào nêu trên và không được từ chối nộp thuế, lệ phí, phí thông quan. Trong trường hợp KEXVN chỉ có thể cung cấp bảng kê tổng chi phí của các lô hàng rời, Bên gửi hàng đồng ý rằng bảng kê các loại thuế, phí và lệ phí của Lô hàng trên hệ thống của KEXVN sẽ được ưu tiên áp dụng.


10. Chậm trễ giao hàng

KEXVN sẽ nỗ lực hợp lý để giao Lô hàng theo lịch trình và theo các thỏa thuận giao hàng thông thường của KEXVN. Tuy nhiên, các lịch trình này không ràng buộc và không phải là một phần của Hợp đồng giữa KEXVN và Bên gửi hàng và/hoặc Bên nhận hàng. KEXVN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do sự chậm trễ gây ra bởi KEXVN.

11. Giao hàng và Không giao được hàng

11.1 Các Lô hàng không thể được giao đến các địa chỉ chỉ có các Hộp thư Bưu điện (Hộp thư bưu điện) hoặc mã bưu chính hoặc mã ZIP. Lô hàng sẽ được giao đến địa chỉ của Bên nhận hàng do Bên gửi hàng cung cấp, nhưng không nhất thiết phải giao đến đích thân Bên nhận hàng được nêu tên.

11.2 Nếu Lô hàng không thể được giao đến hộp thư bưu điện hoặc bằng mã bưu chính, nhưng điểm nhận lô hàng được đặt là địa chỉ của bên nhận hàng, Lô hàng sẽ được chuyển đến điểm nhận lô hàng.

11.3 Dịch vụ Chữ ký trực tiếp (bởi Bên nhận hàng) là một dịch vụ giá trị gia tăng tùy chọn (nếu có). Nếu Bên gửi hàng yêu cầu chữ ký nhận bằng văn bản của Bên nhận hàng, Chữ ký trực tiếp sẽ được mua riêng.

11.4 Để tránh nhầm lẫn, chữ ký hoặc con dấu có được tại địa chỉ của Bên nhận hàng, Cửa hàng của KEXVN hoặc Trạm kinh doanh của KEXVN, hoặc biên bản thu lô hàng do hệ thống của KEXVN tạo ra cho Lô hàng được giao đến tủ giao hàng, sẽ là bằng chứng đầy đủ về việc giao Lô hàng. Các lô hàng được giao đến các địa chỉ có khu vực nhận hàng trung tâm sẽ được giao tương ứng.

11.5 Nếu xảy ra các trường hợp sau, KEXVN có thể sử dụng các nỗ lực hợp lý để trả lại Lô hàng cho Bên gửi hàng theo yêu cầu của Bên gửi hàng và với chi phí bổ sung do Bên gửi hàng chịu nếu điều kiện thực tế cho phép: Bên nhận hàng từ chối nhận hàng hoặc từ chối thanh toán phí gửi hàng hoặc thuế hải quan; hoặc Lô hàng được coi là không được chấp nhận theo Điều 4; hoặc hải quan tin rằng giá trị của Lô hàng đã được khai báo chưa đầy đủ; hoặc Bên nhận hàng không thể được xác định hoặc định vị một cách hợp lý. Bất kể những quy định ở trên, nếu không thể trả lại Lô hàng, KEXVN có thể giải phóng, xử lý hoặc bán Lô hàng mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với Bên gửi hàng hoặc bất kỳ ai khác, với số tiền thu được được áp dụng cho chi phí dịch vụ và chi phí thủ tục hành chính liên quan và số tiền còn lại (nếu có) sẽ được trả lại cho Bên gửi hàng.


12. Phí vận chuyển, Thuế quan và các khoản phí khác

12.1 Phí vận chuyển của KEXVN được tính theo mức cao hơn giữa trọng lượng thực tế hoặc trọng lượng thể tích và Lô hàng có thể được KEXVN cân lại và đo lại để xác nhận cách tính này. Giá áp dụng cho trọng lượng thể tích, còn được gọi là trọng lượng kích thước, dựa trên cơ sở mỗi kiện hàng hoặc mỗi lô hàng đối với tất cả các lô hàng trong bao bì của khách hàng. Bao bì của KEXVN cũng có thể được định giá theo trọng lượng kích thước. Nếu trọng lượng kích thước vượt quá trọng lượng thực tế, sẽ tính các khoản phí dựa trên trọng lượng kích thước. Những khách hàng không áp dụng cách tính trọng lượng thể tích cho kiện hàng có thể được KEXVN tính phí theo trọng lượng kích thước. Cách tính trọng lượng thể tích (bằng kg) được tham khảo theo thực hành trong ngành: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) ÷ 5.000 (Hệ số trọng lượng kích thước). Xin lưu ý rằng việc tính toán khác nhau giữa các quốc gia khác nhau và theo thực hành thị trường khu vực.

12.2 Bên gửi hàng sẽ luôn chịu trách nhiệm chính đối với mọi khoản phí bất kể Bên gửi hàng có đưa ra chỉ dẫn thanh toán khác hay không. Theo yêu cầu, Bên gửi hàng sẽ thanh toán tất cả các khoản phí vận chuyển và/hoặc các khoản phí hoặc thuế quan khác (thuế hải quan) chưa được thanh toán khi đến hạn bởi Bên nhận hàng đối với hóa đơn của Bên nhận hàng hoặc của bên thứ ba đối với hóa đơn của bên thứ ba.

12.3 Tiêu chuẩn dịch vụ của lô hàng vận chuyển quốc tế phải tuân theo tiêu chuẩn dịch vụ giao nhận hàng địa phương tại địa điểm của bên nhận hàng. Dịch vụ giá trị gia tăng sẽ được mua riêng nếu cần, bao gồm nhưng không giới hạn chữ ký nhận hàng của bên nhận hàng.


13 Dịch vụ bảo vệ Lô hàng bổ sung

13.1 Dịch vụ bảo vệ Lô hàng bổ sung là một dịch vụ giá trị gia tăng tùy chọn.

13.2 Nếu Bên gửi hàng chọn Dịch vụ bảo vệ Lô hàng bổ sung, trách nhiệm của KEXVN sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện của Dịch vụ bảo vệ Lô hàng bổ sung được công bố trên website chính thức (https://www.sf-international.com/vn/vi/use_clause/Terms_and_Conditions_of_Shipment_Protection_Plus.html) thay cho Điều 3 của các Điều khoản và Điều kiện này, nhưng các điều khoản khác của các Điều khoản và Điều kiện này sẽ tiếp tục được áp dụng.

13.3 Để tránh nhầm lẫn, trừ khi có quy định khác tại Điều này, tất cả các quy định liên quan đến trách nhiệm của KEXVN sẽ được điều chỉnh bởi Điều 3 của các Điều khoản và Điều kiện này.


14. Các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của KEXVN

KEXVN không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi bất kỳ sự kiện nào ngoài tầm kiểm soát của KEXVN, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động của cơ quan công quyền hành động với thẩm quyền thực tế hoặc rõ ràng; các hành động hoặc thiếu sót của một người không phải do KEXVN tuyển dụng hoặc ký hợp đồng, ví dụ: Bên gửi hàng, Bên nhận hàng, cán bộ hải quan, quan chức chính phủ hoặc bên thứ ba; việc áp dụng các quy định an ninh do chính phủ áp đặt hoặc áp dụng cho địa điểm giao hàng; Sự kiện bất khả kháng - ví dụ: bạo loạn, đình công, tranh chấp lao động, dân biến, virus hoặc bệnh tật, gián đoạn hoặc hỏng hệ thống thông tin và liên lạc (bao gồm nhưng không giới hạn hệ thống thông tin và liên lạc của KEXVN), gián đoạn dưới mọi hình thức xảy ra đối với mạng lưới giao thông hàng không hoặc giao thông mặt đất, chẳng hạn như hiện tượng thời tiết, hoạt động công nghiệp, thiệt hại về điện hoặc từ tính, hoặc xóa các hình ảnh, dữ liệu hoặc bản ghi điện tử hoặc ảnh chụp, và các thảm họa thiên nhiên bao gồm nhưng không giới hạn ở động đất, lốc xoáy, bão, lũ lụt, sương mù, vv.


15. Quyền lưu giữ

Trừ khi pháp luật hiện hành có quy định khác, trong trường hợp Bên gửi hàng không thanh toán bất kỳ khoản phí nào được quy định tại Điều 12 hoặc phát sinh theo Điều 9, KEXVN có quyền lưu giữ hàng hóa trong thời hạn ba (3) tháng (kể từ ngày KEXVN nhận Lô hàng) trừ khi bản chất của lô hàng không thể bị lưu giữ. Hết thời hạn lưu giữ mà Bên gửi hàng vẫn chưa thanh toán đầy đủ, KEXVN được quyền bán hàng hóa với giá hợp lý và giữ lại số tiền thu được.


16. Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tranh chấp phát sinh liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện sẽ được đệ trình lên và cuối cùng được giải quyết bằng trọng tài theo Quy tắc trọng tài của Trung tâm trọng tại quốc tế Việt Nam cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trừ trường hợp trái với quy định của pháp luật hiện hành.


17. Hiệu lực từng phần

Sự vô hiệu lực hoặc không thể thi hành của bất kỳ điều khoản nào sẽ không ảnh hưởng đến các điều khoản khác của các Điều khoản và Điều kiện này.


18. Ngôn ngữ điều chỉnh

Nếu có các phiên bản ngôn ngữ khác nhau của Vận đơn này (bao gồm cả các Điều khoản và Điều kiện này), phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có mâu thuẫn.


Các Điều khoản & Điều kiện này cũng như các mức giá và phí do KEXVN công bố có thể thay đổi mà không cần thông báo và mọi thay đổi đó sẽ có hiệu lực khi được công bố trên website chính thức (https://www.sf-international.com/vn/en/index.html).